Svenska Engelska Finska Tyska

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LOPP ARRANGERADE AV MARATHONGRUPPEN

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp som arrangeras gemensamt av Friidrottsföreningen Hässelby SK och Spårvägens Friidrottsklubb. Med benämningarna ”Marathongruppen”, ”Föreningarna”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Friidrottsföreningen Hässelby SK (802411-9698) och Spårvägens Friidrottsklubb (802015-9979) gemensamt.

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som Marathongruppen arrangerar (”Loppet”) godkänner du Marathongruppens vid var tid gällande Allmänna Villkor.

För att delta i vissa av våra lopp måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. För det fall du är yngre än 18 år måste din målsman godkänna din anmälan.

Om du gör en anmälan till ett Lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av, godkänner och följer våra Allmänna Villkor.

Observera att för vissa av våra lopp finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta Loppet innan du har gått i mål.

2. BOKNING, PRISER OCH BETALNING

Information om Marathongruppens olika lopp, möjliga val och priser, de olika betalsätt som gäller för din anmälan till respektive lopp samt aktuella Allmänna Villkor, framgår av respektive lopps hemsida (”Hemsidan”) - som bl.a. är tillgänglig via marathongruppen.se - samt av den bokningsbekräftelse som du får skickad till dig. Innan du skickar in en anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera så att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Vid anmälan måste du uppge de uppgifter som anges som obligatoriska för det aktuella loppet. Genom att du skickar in din anmälan intygar du att de uppgifter som du har lämnat är korrekta.

Utbudet av betalmetoder kan variera mellan Marathongruppens olika lopp, men du erbjuds i regel ett antal olika betalningsalternativ, vilka framkommer av respektive Hemsida. I många fall erbjuds möjlighet att betala med Swish, bank-/kreditkort, direktbetalning från bankkonto eller faktura. Vid köp från land utanför Sverige som inte stöds av Klarna, samt vid köp av presentkort och värdecheckar, erbjuds betalning via Nets. För att använda betaltjänsterna kan du behöva godkänna de allmänna villkor som gäller för det betalsätt som just du valt.

Om du betalar med bankkort eller genom banköverföring är du skyldig att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Har du valt faktura som betalmetod, ska fakturan betalas senast på angiven förfallodag. Vid försenad betalning har Marathongruppen rätt till ränta, rätt att ta ut påminnelseavgift samt rätt till ersättning för inkassokostnader enlig lag.

Betalning via Klarna

Om du väljer att betala via Klarna gäller Klarnas allmänna villkor utöver vad som framgår ovan. Aktuella villkor för Klarna hittar du här Klarnas villkor .

Notera att Klarna, för att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ, kan behöva dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med dataskyddslagstiftningen och Klarnas sekretesspolicy .

3. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Efter att du har gjort din anmälan kommer Marathongruppen att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. Du är ansvarig för att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss via email. Se adress under punkt 15 kontakt.

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss via email. Se adress under punkt 15 kontakt.

4. ÅNGERRÄTT

Ditt köp av startplats till Loppet kan ångras i upp till 24 timmar efter genomfört köp.

Notera att endast i ovan stycke angiven ångerrätt gäller då köp av startplats till ett idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantaget från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

5. AVBOKNING

Efter att den i punkten 4 ovan angivna ångerfristen löpt ut är din anmälan bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte, och om du har valt faktura som betalmetod måste fakturan betalas (oavsett om du avser att delta i Loppet eller inte).

Vid händelse av sjukdom, skada eller olyckshändelse kan du eventuellt få din anmälningsavgift återbetald från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.

6. BYTE AV DELTAGARNAMN

Anmälan till Loppet är personlig och du får inte låta någon springa Loppet i ditt namn. För vissa av Marathongruppens lopp erbjuder vi möjligheten att byta deltagarnamn på en startplats. Byte av deltagarnamn kan göras för

- adidas Stockholm Marathon mot en administrativ avgift om 300 kronor, samt - adidas Premiärhalvan, Ramboll Stockholm Halvmarathon, Tjejmilen och Tjurruset mot en administrativ avgift om 200 kronor.

Den som vill byta deltagarnamn på sin startplats behöver själv hitta en ersättare. Den som övertar en startplats kommer inte per automatik att överta den ursprungliga placeringen i en startgrupp, utan kommer att placeras i en startgrupp i enlighet med Marathongruppens seedningsregler, vilka återfinns på Hemsidan. Den som övertar en startplats måste också godkänna dessa Allmänna Villkor innan bytet av deltagarnamn kan genomföras.

Observera att du inte kan överlåta din startplats enligt ovan om du har anmält dig genom en gruppanmälan, t.ex. genom din arbetsgivare. Då gäller andra villkor för din möjlighet att överlåta din startplats till någon annan. Önskar du överlåta din startplats ska du istället kontakta din arbetsgivare eller annan ansvarig anmälare för vidare instruktioner.

Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan Loppet ska äga rum. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på e-mail namnbyte@marathongruppen.se.

7. PERSONUPPGIFTER

När du köper en startplats och anmäler dig till något av Marathongruppens Lopp, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa mer om Marathongruppens personuppgiftsbehandling här .

Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn och födelseår ska synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss på e-mail: anmalan@marathongruppen.se. Kom ihåg att i ditt mail ange vilket eller vilka lopp det avser.

Din e-postadress används, om du har godkänt detta, till utskick av Marathongruppens nyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice info@marathongruppen.se eller klicka på avregistreringslänken.

8. MARKNADSFÖRING

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av Loppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Loppet kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Marathongruppen i sig eller för ett eller flera av våra lopp, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela detta till oss på e-mail (se under punkt 15 kontakt). Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

9. ANSVAR

Deltagande i Loppet sker på egen risk och vi ansvarar därför inte för eventuell skada som du åsamkar dig vid deltagande i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma på kläder eller utrustning som du använder dig av under Loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller mot de regler/instruktioner som tillämpas vid Loppet.

10. INSTÄLLT ELLER FÖRÄNDRAT LOPP

Vi förbehåller oss rätten att ställa in Loppet, förändra Loppets bansträckning, ändra starttid/datum för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang:

a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse, b) om vi eller myndighet bedömer att det är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som är nödvändiga för att vi ska få/ska kunna genomföra Loppet.

Marathongruppen har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Loppets genomförande ändras (bansträckning, starttid/datum och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang) eller Loppet i värsta fall blir inställt när så sker med anledning av omständighet enligt punkt a) - c) ovan.

11. SÄRSKILT OM COVID-19

Förändringar i genomförandet

Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 (”Coronaregler”) är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella Coronaregler ska kunna efterlevas. Marathongruppen har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Loppets genomförande ändras utifrån vad som anges i detta stycke.

Reducerat deltagarantal

Vi förbehåller oss rätten att reducera antalet deltagare i Loppet av skäl hänförliga till Covid-19, om vi bedömer att så måste ske för att vi ska kunna genomföra Loppet i enlighet med aktuella Coronaregler. Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att du blir av med din startplats förbehåller vi oss rätten att endast återbetala en del av din anmälningsavgift, i enlighet med vad som anges i stycket nedan. Marathongruppen har ingen skyldighet att återbetala ytterligare del av anmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall att Loppets deltagarantal måste reduceras för att Loppet ska få/ska kunna genomföras.

Storleken på den återbetalning du har rätt till vid indragen startplats till följd av reducerat deltagarantal, baseras på (i) datumet för beslutet att dra in din startplats, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 60 dagar efter det att du tagit del av informationen att din startplats försvinner med hänvisning till reducerat deltagarantal till följd av Covid-19.

Inställt Lopp

Vi förbehåller oss rätten att ställa in Loppet av skäl hänförliga till Covid-19. Om Loppet måste ställas in av skäl som är hänförliga till aktuella Coronaregler kommer din anmälningsavgift att återbetalas i enlighet med vad som anges nedan. Notera att ingen återbetalning sker om Loppet ställs in 0-3 dagar före aktuellt datumet för Loppets genomförande. Marathongruppen har ingen skyldighet, utöver vad som anges nedan, att återbetala hela eller delar av anmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall att Loppet måste ställas in av skäl hänförliga till Covid-19.

Storleken på den återbetalning du har rätt till vid inställt Lopp till följd av skäl hänförliga till aktuella Coronaregler, baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 60 dagar efter det att du tagit del av vårt beslut att ställa in Loppet.

12. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Du kontakta oss via email eller besöka hos, kontaktuppgifter finns under punkt 15. Om du trots detta inte är nöjd, se nedan under punkten 14.

13. ÖVRIGT

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring Loppet.

Marathongruppen har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuell förändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du har ingått med oss.

14. TVISTER

Om du inte är nöjd med Loppet ber vi dig att kontakta oss på info@marathongruppen.se eller 08-545 66 440. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/odr Vi åtar oss varken att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden eller att efterkomma av alternativt tvistlösningsförfarande meddelat beslut, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist/meddelat beslut.

15. KONTAKT

Loppet arrangeras gemensamt av de ideella föreningarna Friidrottsföreningen Hässelby SK och Spårvägens Friidrottsklubb, vilka i all kommunikation runt Loppet gemensamt benämns Marathongruppen:

Om du vill kontakta Marathongruppen för frågor kring Loppet, dessa Allmänna Villkor eller av någon annan anledning, kan du höra av dig till Marathongruppen i Stockholm AB, som hanterar kommunikationen kring Loppet för Föreningarnas räkning.

Kontaktuppgifter: Kontakta oss via den email adress som ditt ärende gäller.
  • Email: info@hostrusket.se
  • Email: info@minimaran.se
  • Email: info@premiarmilen.se
  • Email: info@stafetten.se
  • Email: info@stockholm360.se
  • Email: info@stockholmhalvmarathon.se
  • Email: info@stockholmmarathon.se
  • Email: info@tjejmilen.se
  • Email: info@tjurruset.se
  • Email: info@varruset.se